ODAK DERNEĞİ
TÜZÜK BİLGİLERİ

Tescil No: 06-133-104
Adres: Oğuzlar Mah. Süleyman
Haciabdullahoğlu No.32 Çankaya/Ankara
E-posta: odak@odakdernegi.org
Web: www.odak.ngo

Derneğin Amacı
Odak Derneği, toplumun her kesiminden bireylerin temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamak, refah düzeylerini yükseltmek ve yaşam kalitelerini arttırmak üzere hareket eden bir sivil toplum kuruluşudur.

Derneğimizin amacı, ekonomik zorluklarla mücadele eden, afet ve acil durumlar nedeniyle mağdur olmuş veya olma riski taşıyan birey ve topluluklara yönelik kapsamlı insani yardım faaliyetleri yürütmek; barınma, gıda yardımı, hijyenik yaşam koşulları, temiz su temini ve atık yönetimi gibi temel yaşam koşullarının sağlanması ve sürdürülmesine katkıda bulunmaktır. Bununla birlikte, Odak derneği, toplumun karşılaştığı zorlukları tespit ederek bu zorluklara yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlamakta; bilimsel araştırmalar, eğitsel ve sosyal programlar aracılığıyla toplumsal farkındalığı artırmayı ve bireylerin sosyo-kültürel entegrasyonunu desteklemeyi hedeflemektedir.

Bu doğrultuda, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, seminerler, fuarlar, paneller, sergiler, konserler, toplantılar ve bilimsel araştırmalar gibi çeşitli platformlarda, ilgili birey ve kurumları bir araya getirecek etkinlikler düzenleyerek, toplumun her kesimine yönelik bilgi ve deneyim paylaşımı sağlamayı amaçlamaktadır.

Dernek ayrıca, çalışma alanlarıyla ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, sosyal tabanlı plan ve projeler geliştirmek, bu projeleri uygulamak ve proje bazlı ortaklıklar kurmak; yazılı, sözlü ve görsel medya çalışmaları yürütmek, içerik üretmek ve yayımlamak suretiyle misyonunu geniş bir kitleye ulaştırmayı ve etkisini artırmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, Odak Derneği, toplumun genel refahını artırma, toplumsal dayanışmayı güçlendirme ve her bireyin daha iyi bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli koşulları oluşturma amacını taşımaktadır.

 

Çalışma Konuları ve Faaliyet Şekli

Derneğimiz amaçlarını gerçekleştirmek üzere;

1.      Üyeler arası iletişimin ve ağın gelişmesini sağlar.

2.      İhtiyaç sahiplerinin temel ve asgari yaşam koşullarının sağlanması ve bu koşulların devamına yönelik temel (barınma ve gıda yardımı, hijyenik ortamın sağlanması, temiz su temini ve atık yönetimi vb.) ve psiko-sosyal ihtiyaçları tespit ve temin etme gibi yardım çalışması yürütebilir.

3.      İhtiyaç sahiplerinin menfaatine yönelik ilgili kişi ve kurumların bir araya gelebileceği konferans, kongre, sempozyum, seminer, fuar, panel, sergi, konser, toplantı, bilimsel araştırma vb.her türlü bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmalar yürütebilir.

4.      Çalışma alanlarıyla ilgili bilimsel araştırma ve sosyal tabanlı plan ve projeler geliştirebilir, uygulayabilir ve proje bazlı ortaklık kurabilir.

5.      Yazılı, sözlü ve görsel medya çalışmaları yürütebilir, içerik üretebilir ve yayımlayabilir.

6.      İhtiyaç sahiplerine yönelik ayni ( yemek kartı, market karti, sosyal kart, ulaşım kartı vb.) ve nakdi yardım yapabilir.

7.      İhtiyaç sahibi öğrencilere yönelik burs, bağış, kırtasiye ve giyim desteği gibi yardımlarda bulunabilir.

8.      Sosyal kampanyalar ve iletişim kampanyaları yürütebilir.

9.      Her türlü insan hakkına yönelik savunuculuk faaliyeti yürütebilir ve girişimde bulunabilir.

10.  İlgili kanunlar, mevzuatlar ve işbu tüzüğe uygun olması  şartıyla yurt içinden ve yurt dışından bağış toplayabilir, şartlı/şartsız vasiyetleri kabul edebilir.

11.  Amaçları gerçekleştirmek üzere ihtiyaç duyulan gelirin sağlanması ve sürdürülebilirlik için iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurabilir, ortak olabilir.

12.  İhtiyaç duyulması halinde dernek, yurt içi ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.